News:

জনবল

Teachers Name Designation Email Photo
DR.BASHIR AHAMMED Vice Principal bashirdtv@gmail.com
MD.JAHANGIR HOSSAIN Associate professor ksahcrina@yahoo.com
MUHAMMAD ATAUR RAHMAN MIAH Associate professor aturrahmanmia20@gmail.com
KAZI KAMRUZZAMAN Associate professor ksahckazizaman@yahoo.com
MD.YAQUB KHAN Associate professor shishir_shimul@yahoo.com
ABDUL HANNAN DARIA Associate professor dariahannan@yahoo.com
MD.ABU ALAM Associate professor abualam475@gmail.com
MD.ABDUL BAQUI Associate professor dilshad1753@gmail.com
MD MIZANUR RAHMAN Assistant Professor mizanurksahc@gmail.com
AFROZA BEGUM Assistant Professor ksahc.afroja@gmail.com
SANDHYA RANI BAUL Assistant Professor baulsandhya1963@gmail.com
MD.GOLAM KIBRIA Assistant Professor golam.ryma@gmail.com
NIL RATAN SIKDER Assistant Professor sikdernilratan1961@gmail.com
S.M.JALIL Assistant Professor ksahcjalil@yahoo.com
MUH ASHRAFUL ISLAM Assistant Professor ashrafulislam08881@gmail.com
MD ABDULLAH AL MAHMUD Assistant Professor mabdullah66@yahoo.com
MOHAMMED ABUL KALAM AZAD Assistant Professor kalam_ult35@yahoo.com
G.M.DELWAR HOSSAIN Assistant Professor ksahcdelwar@yahoo.com
MD NIZAMUL HAQUE TALUKDER Assistant Professor nizamulht@gmail.com
M.MUZIBOOR RAHMAN Assistant Professor muzibdu86@gmail.com
MD.ENAMUL HAQ MOLLA Assistant Professor enamulhaq2041@gmail.com
ABUL KALAM AZAD Assistant Professor ksahcazad@gmail.com
SWAPAN KUMAR PAUL Assistant Professor swapan.bably@gmail.com
MANJURUL ISLAM REZAUL Assistant Professor islammonjurul250@gmail.com
MD ASHADUZZAMAN Assistant Professor ksahcasad@gmail.com
MD.ALAMGIR HOSSAIN Assistant Professor ksahcalamgir@yahoo.com
AL MAMUN Lecturer ksahcmamun@yahoo.com
MD.MIZANUR RAHMAN Lecturer ksahc.mizanurrahman@gmail.com
BILUFA BEGUM Lecturer bilufabegum@yahoo.com
PIJUS BISWAS Lecturer pijusbiswas77@gmail.com
NADIA MAHAMUD Lecturer nadia.mahmud93@gmail.com
MUHAMMAD RAHAT HOSSAIN Lecturer rahat_madaripur@yahoo.com
SANJOY KUMER MONDOL Lecturer sonjoyk33@gmail.com
MST.NAZMUN NAHAR Lecturer najmunnaharksahc@gmail.com
RUNA KHATUN Lecturer runakhatun1988@gmail.com
ARIFUR RAHMAN Lecturer arif.du1991@gmail.com
MD AKTARUZZAMAN Lecturer maaktar2014@gmail.com
RAJIB Lecturer mdrajib4n@gmail.com
AZAD HOSSAIN Lecturer azadksahc@gmail.com
RATAN KUMAR JOYDHAR Lecturer ratan01737225878@gmail.com
RAM KRISHNA BARAI Lecturer barairamkrishna02@gmail.com
NAIMA AKTHER Lecturer naimaakterksahc@gmail.com
SUKANTA BISWAS Lecturer biswassukanta233@gmail.com
NAZMUNNAHAR HIRA Lecturer kazihira33@gmail.com
LUTFUN NAHER CHOWDHURY Lecturer lutfunnaharchowdhurt869@gmail.com
ABDUL HAKIM Lecturer abdul16hakim@gmail.com
MD.DELWAR HOSSAIN Lecturer delwar.ksahc.doa@gmail.com
AYESHA KHANAM Lecturer ayeshamahima23@gmail.com
NIPUN SINGHA Lecturer npsinghnm@gmail.com
ARIFUR RAHAMAN Lecturer ksahcarif@gmail.com
JHANTU RANJAN MANDAL Lecturer jhanturanjanmandal@yahoo.com
MAZIBUR RAHMAN Lecturer muzibmishuk@gmail.com
MITU MAZUMDER Lecturer mitumazumder@yahoo.com
K M KAMRUZZAMAN Lecturer kmkamruzzaman30@gmail.com
SANJOY KUMAR MAZUMDER Lecturer ksahc.s@gmail.com
TAJRIN Lecturer tajrin1011@gmail.com
AKLIMA Lecturer aklima0170@gmail.com
PALLOBI MONDAL Lecturer pallobimondal15@gmail.com
SAPU MONDAL Lecturer sapu.mondal1988@gmail.com
AFROZE JAHAN Lecturer afrozejahanjhumur@gmail.com
MD AZIZUL ISLAM Lecturer azizulislam.ksahc@gmail.com
MOHAMMAD ZIAUL HAQUE Lecturer haqueziaul54@gmail.com
JAHANARA ARZU Lecturer amili1967@gmail.com
SHOFIKUL ISLAM Lecturer shofikul1012@gmail.com
MD HANNAN HOWLADER Sports Teacher hannanksahc@gmail.com
SHANTI LATA BHADRA Demonstrator shantilata3779@gmail.com